અષાઢી આરંભ

અષાઢ મહિનો તો વરસાદ નો મહિનો કહેવાય છે. 

એના પહેલા જ દિવસે આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે વરસાદ વર્ષી ગયો..

ભક્તિથી ભરપુર પંક્તિમાં પણ અષાઢ નો ઉલ્લેખ સરસ રિતે થયો છે. 

અષાઢ ઉચ્ચારમ મેઘ મલારમ બની બહારમ જલધારમ

કહે રાધે પ્યારી મે બલિહારી ગોકુળ આવો ગિરધારી.

 
 
Advertisements