કૃષ્ણ સુદામાની જોડી

 નહીં રે જાણેલી કદી નહીં રે માણેલી

જેની ગોઠડી તોડાય નહીં તોડી

સંતો રે એવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી 

Advertisements