દિવાળી મુબારક

આ તહેવાર નવા વર્ષ પર નવી આશાઓ અને નવા સપનાં 

લઈને આવે છે.તો આ જ અભ્યર્થના સાથે અને  દિવાઓનો 

પ્રકાશ ફેલાવી ગ્રીન દિવાળી એટલે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી દિવાળી 

ઉજવીએ …!!! 

દિવાળી મુબારક  

Advertisements