દિવાળી…

જીવનમાં   સ્નેહના, ક્ષમાના, દયાના, શીલના, સંયમના,

જ્ઞાનના, સંપના, સદભાવના ને સેવાભાવના દીવા પ્રગટાવવા એટલે દિવાળી

–  શ્રી યોગેશ્ર્વર જી 

Advertisements