સાલ મુબારક

આજ મુબારક – કાલ મુબારક

દરિયા જેટલું વહાલ મુબારક

નવા વર્ષના સાલ મુબારક

 

 

Advertisements