સલાડ

 

લાગેછે ને એક્દમ કલરફુલ

અને ખાવામા પોષ્ટિક પણ !!

પરન્તુ તેની સાથે થોડી તકેદારી

જોઈએ તો …

ચોમાસામાં સલાડ ખાવા હોય તો  ગરમ પાણીથી શાક ધોઇને ખાવા.

[Source : http://www.gujaratsamachar.com/beta/content/view/69056/292/]

Cooking tips

* Don`t discard the water in which

the Vegetables are soaked or cooked.

Use it in making Soup or Gravy.

*  Chop the Vegetables only when You are ready to use them.

Don`t cut them in too advance.

It would spoil their Food Value.

*  A handful of Well-soaked Moong Dal or Sprout

added to any Salad  will increase

the Proteins and make it Extra Nutritious.