એક ગઝલ

એક ખુબ જ સુંદર પંકિત ગુજરાતી મા…. 

જ્યારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઈ હશે,

ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે.એક સરસ ગઝલ

સાંભળીયે લતાજીના સુમધુર આવાજ માં…