ચિત્ર

શુભ સંધ્યા

M_Id_399456_Chennai_Express

Advertisements

શુભ સંધ્યા

તમે તમારા કાર્યો માટે જવાબદારી સ્વીકારવા માટે જેટલા તૈયાર રહેશો

એટલા વધારે તમે ભરોસાપાત્ર બનશો.

– બ્રાયન કોસ્લોવ

શુભ સંધ્યા

“જીવનમાં મુશ્કેલીઓ તો અનેક હોય છે,

પરંતુ તે દરેકનો એક રસ્તો હોય છે.

અને એ રસ્તો એને જ મળતો હોય છે,

કે જેનો ચહેરો સદાય હસતો હોય છે.” 


-અજ્ઞાત